นายวิชาญ กันตัง
     เลขที่ตำแหน่ง 106-187-43
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ