นายธนพงษ์ โนนทนวงษ์
     เลขที่ตำแหน่ง 098-206-41
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน จนท.รักษาความปลอดภัย(ผู้มีทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร