นายไชยยา ทะวิลา
     เลขที่ตำแหน่ง 097-205-41
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน จนท.สถานีขนส่ง(ผู้มีทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร