นายเอกราช เขมจิรา
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-17
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.เทศกิจ
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานเทศกิจ