นายพิชัย แก่นสุวรรณสิงห์
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-032
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานเทศกิจ(ผู้มีทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานเทศกิจ