น.ส.พิชญาภา ถีระแก้ว
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-090
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักจัดการงานทั่วไป
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร