นายกฤตชญา เนตรไธสง
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-45
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานทะเบียนราษฎร 2