น.ส.สุรีรัตน์ หมั่นสาร
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-046
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ทะเบียน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานทะเบียนราษฎร 2