น.ส.ชนิดา กลิ่นศรีสุข
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-036
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ทะเบียน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานทะเบียนราษฎร 1