นางจตุพร วรวงษ์
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-08
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานเลขานุการผู้บริหาร