นายสมพงษ์ สท้านอาจ
     เลขที่ตำแหน่ง 040-238-5
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน นักการ
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสารบรรณ