นายสมพงษ์ สท้านอาจ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-002
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน นักการ
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสารบรรณ