น.ส.สุภาพร ศรีบุญโฮม
     เลขที่ตำแหน่ง 037-238-4
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน นักการ
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานธุรการ