นางปภาดา ไค่นุ่นโพธิ์
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-003
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ธุรการ
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานธุรการ