นายพงษ์เทพ เลี้ยวประเสริฐ
     เลขที่ตำแหน่ง 004-181-30
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับรถยนต์
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์