นายเอกภัณฑ์ บุญกัณฑ์
     เลขที่ตำแหน่ง 001-181-28
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับรถยนต์
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานกู้ภัยและบรรเทาภัย