นายเสมียน พลเวียงคำ
     เลขที่ตำแหน่ง 002-181-4
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับรถยนต์
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานธุรการ