นายวัชรินทร์ ตราชู
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-3803-002
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิชาการศึกษา
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร