นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3106-004
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิชาการคอมพิวเตอร์
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     ระดับ ชำนาญการพิเศษ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ