นางอินทิรา ฆารเจริญ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-015
     ตำแหน่งทางการบริหาร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
     ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
     ระดับ ระดับกลาง
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -