นางเมธินี สุดเสนาะ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-2101-022
     ตำแหน่งทางการบริหาร หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
     ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
     ระดับ ระดับต้น
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายงบประมาณ