น.ส.ยุพยง มีเมศกุล
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-4101-021
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
     ระดับ ชำนาญงาน
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานธุรการ