น.ส.ปุณิกา จุลวงศ์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3101-010
     ตำแหน่งทางการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
     ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานเลขานุการผู้บริหาร