น.ส.วัฒนา สีคาม
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3202-009
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิชาการคลัง
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานจัดทำงบประมาณ