น.ส.รัศมี สำราญ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-010
     ตำแหน่งทางการบริหาร นิติการ
     ตำแหน่งในสายงาน นิติกร
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติฯ