นายธวัชชัย ภูยาทิพย์
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-014
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นายช่างไฟฟ้า
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานการประชุม