น.ส.ปนัดดา มูลพาที
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-82
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นิติกร
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานการเงินและบัญชี