น.ส.ทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3102-002
     ตำแหน่งทางการบริหาร การเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล