น.ส.หทัยรัตน์ ลาเลิศ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-44
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.ทะเบียน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานทะเบียนราษฎร 2