น.ส.วิภาดา ฤาเลิศ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-44
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ทะเบียน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานทะเบียนราษฎร 2