น.ส.กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-380
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ธุรการ
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น