น.ส.ปรวีร์ ศรีวัฒน์
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-370
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานประชาสัมพันธ์