นายชัยวัฒน์ สารักษ์
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-20
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานวิจัยและประเมินผล