นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร
     เลขที่ตำแหน่ง 135-209-30
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์