พ.จ.ต.ชนาเมธ แสงวิเชียร
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4804-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานเทศกิจ
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานเทศกิจ
     ระดับ ปฏิบัติงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานควบคุมการจราจร