นายโกวิทย์ กุลวิเศษ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3103-004
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานกระจายอำนาจ