น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-079
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักพัฒนาชุมชน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม