นายกิตติทัต จันทะเริง
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3302-002
     ตำแหน่งทางการบริหาร พัฒนาการท่องเที่ยว
     ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาการท่องเที่ยว
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น