นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-09
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผู้ช่วยบุคลากร
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล