น.ส.สุกัญญา มุกดาศรี
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
     ระดับ ชำนาญงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานธุรการ