น.ส.ชัชนก สมจิตต์
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-382
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ