ว่าที่ ร.ต พัฒนพงษ์ ทองเกิ้น
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-004
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานธุรการ