น.ส.เบญจวรรณ มหาโยธา
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3201-008
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิชาการคลัง
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคลัง
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานจัดทำงบประมาณ