นายดิเรก พิมพ์จันทร์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3105-009
     ตำแหน่งทางการบริหาร นิติการ
     ตำแหน่งในสายงาน นิติกร
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานดำเนินการคดีฟ้องร้อง