นายสุรสิทธิ์ ออมแสน
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-62
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า