นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธุ์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-014
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานวิจัยและประเมินผล