นายอนิรุตติ์ งามโรจน์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3810-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ตำแหน่งในสายงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์