ว่าที่ ร.ต ประเสริฐ ทันจันทึก
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-084
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานรับฟังความคิดเห็น