นายชัยวิวัฒน์ สิงห์เสนา
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-022
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ธุรการ
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานรับเรื่องร้องเรียน