น.ส.วิภาดา เพ็งหลอย
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-021
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักจัดการงานทั่วไป
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานรับเรื่องร้องเรียน