นางสุกัลยา บริบูรณ์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3201-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานการเงินและบัญชี