นายปัญญา ติวเฮือง
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-362
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานธุรการ